گروه گنجلیک

بنام خالق هنر گروه گنجلیک خداوند خالق انسان، و انسان خالق حرکت و تکلم میباشد. و رقص زیباترین خلقت بشر در قالب حرکات ریتمیک و ملودیک میباشد. چه بسیار زنان و مردانی که از این هنر بهره ها برده و یا به آن سمت, مسیر ومفهوم بخشیده اند. در این …