عکس ها

گروه گنجلیک

تالار وحدت تهران- دیمای 96

رقص آذری-تالار رودکی-آموزش و اجرا در تهران-سعید عبدی 09141025954
رقص آذری-تالار رودکی-آموزش و اجرا در تهران-سعید عبدی 09141025954
رقص آذری-تالار رودکی-آموزش و اجرا در تهران-سعید عبدی 09141025954
رقص آذری-تالار رودکی-آموزش و اجرا در تهران-سعید عبدی 09141025954
رقص آذری-تالار رودکی-آموزش و اجرا در تهران-سعید عبدی 09141025954
رقص آذری-تالار رودکی-آموزش و اجرا در تهران-سعید عبدی 09141025954
رقص آذری-تالار رودکی-آموزش و اجرا در تهران-سعید عبدی 09141025954
رقص آذری در تهران-سعید عبدی 09141025954
رقص آذری در تهران-سعید عبدی 09141025954
رقص آذری در تهران-سعید عبدی 09141025954

 

 

رقص آذری - رقص ترکی- برج مبلاد
رقص-آذری گنجلیک
رقص آذری گروه گنجلیک تهران-سعید عبدی 09141025954
رقص-آذری گنجلیک
گروه رفص آذری گنجلیک

اجرای تالار نیاوران

رقص آذری - رقص ترکی- سعید عبدی
رقص-آذری
رقص-آذری
رقص-آذری
رقص-آذری نیاوران سال 94

رقص آذری در عروسی

رقص آذری در عروسی-سعید عبدی
رقص آذری در عروسی-سعید عبدی
رقص آذری در عروسی
رقص آذری تهران

 

 

شبکه های اجتماعی گروه رقص آذری گنجلیک