ترم سوم

8*6 گروهی 6ماهه

این مرحله پیچیده تر و سخت تر از دو ترم قبل میباشد، چون هنرجو نه تنها از بند خود رها شده، بلکه باید غالب گروه را درک کرده و به خود بگیرد و با کار دسته جمعی آشنا شود. و طبعا قسمت جدیدتر و گسترده تری از مغز درگیر خواهد شد که هوش فراوانی را طلبیده و تربیت خواهد کرد. در این ترم انتظار میرود حداقل دو رقص گروهی را یاد بگیرد. یکی رقص یاللی و دیگری یک تنظیم که از دو بخش گروهی و حرکات سولو تشکیل میشود را آموخته تا بتواند حرکات و سولوهای یاد گرفته را در صحنه های واقعی ایفا کند.

(بازگشت به مطلب مرجع)

شبکه های اجتماعی گروه رقص آذری گنجلیک