ترم دوم

 

8*6 پیشرفته 6ماهه

در این مدت، بخش دوم و پیچیده تر حرکات آموزش داده شده و تمرینات بدنسازی مختص رقص آذری نیز به هنرجو ارایه میگردد. و متناسب با پیشرفت هنرجو یا هنرجوها حرکات ترکیبی با تمپ سریع تر از ترم اول بهمراه تنوع در فیگورهای دست و میمیک نیز به بسته آموزشی اضافه میگردد. که انتظار میرفت هنرجو مهارت بالاتری در ایفای رقص از خود نشان داده و خامی و ناشی گری ترم اول از بین رود.

(بازگشت به مطلب مرجع)

شبکه های اجتماعی گروه رقص آذری گنجلیک